"Loading..."

Compatibilidad Química de Acoples y Juntas

A / B / C / D - E - F / G - H / I - J - K - L / M - N / O - P - Q - R / S / T - U - W - X - Y - Z ]

Referencias:
X = Recomendado

B=Buna; E=EPT/EPDM; N=Neoprene; S=Silicone; T=Teflon; V=Viton

Estas recomendaciones son para químicos puros a temperaturas normales (quedan exceptuados otros estados)

FluidoAluminio Bronce Acero Inoxidable Polipropileno Junta
DETERGENTS X X B E N T V
DEVELOPER SOLUTIONS X B
DEXTROSE X X X B E N T V
DIESEL FUELSX X X X B T V
DIETHYL SEBACATE N
DISODIUM PHOSPHATE X B E N T
DOWTHERM (DIPHENYL) V
ETHANOLAMINEX X X B N
ETHERX X X B T
ETHYL ACETATE X X E T
ETHYL CHLORIDE DRYX X X B E T V
ETHYLENE X X B
ETHYLENE DICHLORIDE DRYX X X T V
ETHYLENE GLYCOL X X X X B E N T V
FATTY ACIDS X X B N T V
FERRIC CHLORIDE X B E N T V
FERRIC HYDROXIDE X B E N T V
FERRIC NITRATE X X B E N T V
FERRIC SULFATE X X B E N T V
FLUOBURIC ACID X X B E N T V
FORMALDEHYDE, 40%X X X E N T
FORMALINX X X N
FORMIC ACID X X X E N T
FREONX X X B N T V
FRUIT JUICES:    GRAPEFRUIT X X B N T V
   LEMON X X B N T V
   PINEAPPLE X X B N T V
FURFURALX X X E N T

VOLVER ATRAS